Herroepingsrecht

 

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde persoon, die niet de vervoerder is, het laatste product in bezit gekregen heeft.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (The fruit & herbal drinks company HandelsGmbH in opdracht van Alpenländische Spezialitäten)  door een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, fax of e-mail) op de hoogte brengen van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde Modelformulier voor herroeping gebruiken, wat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen, die we van u ontvangen hebben, terug te betalen, inclusief de leveringskosten (behalve de extra kosten die ontstaan omdat u een andere verzendingsmethode gekozen heeft dan de voordeligste standaardlevering die wij aanbieden), onmiddellijk en ten laatste binnen de veertien dagen vanaf de dag, waarop u ons de herroeping van de overeenkomst heeft meegedeeld. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij er uitdrukkelijk iets anders met u overeengekomen is; in geen geval worden er vergoedingen aangerekend wegens deze terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot we de waren weer teruggekregen hebben of tot u aangetoond hebt, dat u de waren teruggezonden heeft, al naargelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de waren onmiddellijk en in elk geval ten laatste binnen de veertien dagen aan ons terug te sturen of te overhandigen, te rekenen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst op de hoogte gebracht heeft. De termijn wordt nageleefd indien u de waren verzendt voordat de termijn van veertien dagen verlopen is. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U dient alleen de kosten te dragen voor een eventueel waardeverlies van de goederen, indien dit waardeverlies te wijten is aan handelingen door u die voor het controleren van de toestand, eigenschappen en werking van de goederen niet noodzakelijk waren.

 

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van: